LMS (Learning Management System)

skills-concept-keyboard-button_edited.jp

Innføring av  nye arbeidsverktøy innebærer at medarbeiderne må endre vaner. For å kunne endre vaner, må endringsviljen foreligge.

 

Vi er villige til endring, når vi:

  • Har innsikt i hva som kommer.

  • Har forståelse for hvordan det påvirker oss.

  • Innehar kompetanse til å kunne utføre. 

Hvordan kan vi påvirke endringsviljen og endringsreisen medarbeiderne skal gjennom?

Før vi kan etterspørre en medarbeider å endre sine arbeidsvaner, må medarbeiderens kompetanse heves slik at vedkommende er i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver på tiltenkt måte. Deler av kompetansehevingen kan settes i system. Et LMS (Learning Management System)  er et digitalt støtteverktøy for å effektivisere og skalere etter medarbeidernes behov og kompetanseprofil. Det gir dere mulighet til å segmentere på målgrupper, automatisere opplæringsløp, benytte blended learning, gjennomføre interaktive aktiviteter for å måle forståelse og at man hele tiden kan justere strukturen etter analyse av hvilke målgrupper og medarbeidere som utvikler seg hvordan. 

Valg av riktig LMS

Advivo har erfaring med forskjellige LMS plattformer, både valg, oppsett, innholdsfylling og etablering av kompetansehevingsløp. Hvilket LMS som er korrekt for din bedrift, avhenger av behov og formål, antall medarbeidere og forventet levetid for hva LMS skal understøtte. Dersom din bedrift vurderer LMS som verktøy, kan Advivo bistå med innspill til beslutningsprosessen. Rådgivningen vil være systemuavhengig, ved mindre dere ønsker spesifikke innspill og etterspør vurderinger av partnere Advivo har knyttet til seg av LMS leverandører. 

Et LMS verktøy kan automatisere og skalere kompetanseheving både internt og mot leverandører, kunder og partnere. Det viktigste arbeidet som gjøres er imidlertid ikke systemvalget i seg selv. Oppsettet av innhold, læringsstier, målinger, oppfølging etter analyse og mellomleder oppfølging for å sikre riktig progresjon er nøkkelfaktorer. Advivo sin kjernekompetanse er forretningsrådgivning, endringsledelse og brukeradopsjon. Treffsikker kompetanseheving er en viktig del av helheten. 

Advivo bistår dere med å etablere et LMS, inklusive å legge en kompetanseplan med tilhørende tiltak. 

Advivo Arena

En rekke av våre kunder benytter Microsoft 365 med Teams som sin daglige arbeidsflate. Til SMB kunder har vi satt dette i system gjennom et LMS hvor kundene selv kan gjennomføre bestilling av ønsket kurs.Advivo Arena viser et konkret eksempel på hvordan et LMS system kan benyttes mot kunder og samarbeidspartnere. 

LMS Advivoarena.no
LMS3.jpg
LMS Advivoarena.no
LMS4.jpg

Ta gjerne kontakt med Liselotte@Advivo.no dersom dere ønsker å diskutere hvilket LMS som kan være mest gunstig for deres bedrift.